[ Català - Castellano ]

Geocel·les > Geocel·les

 
Geocel·les Geocel·les Geocel·les

Les Geocel·les són un sistema tridimensional de confinament cel·lular que permet, mitjançant la creació d'un sòl artificial, aconseguir una bona compactació del terreny, un bon drenatge i l'establiment de la vegetació.

Geocel·les Geocel·les Geocel·les Geocel·les
Característiques tècniques
Característiques tècniques
Materials
Materials
El polímer emprat per a la fabricació de la geocel·la és polietilé d'alta densitat, no degradable tèrmicament.
Aplicacions
Aplicacions
• Estabilització de talussos.
• Murs de contenció de terres i Murs verds.
• Revegetació de basses i canals.
• Reforçament de ferms.

Estabilització de talussos

La instalació de geocel·les en un talús compleix la funció de retenir els materials de reompliment que s'aporten en superfície. En tractar-se d'un material drenant, l'aigua de l'escorrentiu es veu frenada en el seu trànsit entre les cel·les. Això redueix la formació de processos erosius i dota de disponibilitat d'aigua a les plantes.

La imbricació del material viu amb el material de reompliment junt amb les geocel·les i les fixacions d'aquestes, crea una estructura que funciona com una armadura flexible i permanent.

La instal·lació de geocel·les en un talús permet la hidrosembra i la plantació d'arbustos.

Revegetació de marges de basses i canals

Les basses de reg i de prevenció d'incendis són cada dia més habituals per tot el territori. Generalment es tracta de basses de plàstic amb poca integració en l'entorn. D'altra banda poden ser trampes mortals per a alguns animals, així que la majoria estan voltades de tanca.

Per a millorar la seva integració, possibilitar la transició aigua-marge del món animal i per a protegir el plàstic del marge i allargar la seva duració amb un sistema fàcil i de baix cost, les geocel·les són un instrument útil, i es poden combinar fàcilment amb la instal·lació addicional d'herbassars estructurats prevegetats.

Les geocel·les resulten també molt útils en la consolidació de canals ja que s'adapten a la seva forma i es poden reomplir amb pedra a la part permanentment inundada i vegetar la resta.

Murs de contenció de terres i Murs verds Les geocel·les tenen aplicació en la construcció de murs de contenció de terres i de murs verds. En aquests casos les geocel·les s'instal·len horitzontalment procedint al seu reompliment per capes.

En el cas dels murs verds les cel·les exteriors es poden reomplir de terra vegetal per a afavorir la implantació i creixement de la vegetació.

En la majoria dels casos el material de reompliment serà el propi del lloc. El sistema de confinament cel·lular es pot utilitzar tant per a construir murs de terraplè com per a murs de contenció de terreny excavat.

Reforçament de ferms

L'ús de geocel·les redueix la quantitat i la qualitat de les terres necessàries en l'estabilització de ferms de baixa capacitat portant. Les cel·les reomplertes de material actuen com un tot unitari, reduint les càrregues. Resulten especialment eficaces per a reutilització de sòls de la mateixa obra.

Els costos dels materials de reompliment utilitzats en les obres de construcció de carreteres, línies de ferrocarril, espigons, motes, etc, poden ser molt elevats.

Amb l'ús de les geocel·les es redueix considerablement el volum d'aquests agregats.

La geocel·la soporta el contacte directe i permanent amb l'aigua. Reomplerta de graves es pot utilitzar per a la construcció de passos de creuament en zones de drenatge.
Distribuïdors oficials a Espanya i Portugal de:

North American Green Maibach

AQUANEA C/ Terra Alta, 51 Polígon Industrial Can Carner - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Tel. 93 730 09 96 Fax 93 714 39 08
 
Avís legal i sistema de protecció de dades